جنگ میزها یا جنگ قلب ها

[ad_1]

رضا مرادی : هاشمی رفسنجانی جنگ میزها یا جنگ قلب ها

 

 

سالهاست که مردم هاشمی را میشناسند. هاشمی و پیامی که حمایت ازسردار اعتدال و گفتمانش را دربرداشت که الحق دست کمی از حکم حکومتی نبود.

 

هاشمی را با دستاوردهایش،با لبخندهایش،باصبر بی نظیرش،با سیاست زیرکانه اش،با انزوای مظلومانه اش میشناسیم.

 

نامش با قرارداد۵۹۸گره خورده،بادانشگاه آزاد گره خورده،بافرماندهی جنگ و میگ های به غنیمت گرفته شده ازصدامیان عجین شده است.

 

نام هاشمی با انقلاب،امام و رهبری،ایران و ایرانیت،اسلام و اسلامیت درایت و عقلانیت گره خورده است.

 

فرزندانی که دیروز در دارالفنون هاشمی تربیت شدندو مکتب سیاست را فراگرفتند امروزه در سطوح مختلف توان راهبردی انها را میبینیم.

 

امروز دیگر هاشمی نیست،سایه اش بر کسی سنگینی نمیکند،اما تفکرش بر سرخیلی ها سنگین است که اینچنین به دستاوردهایش حمله میکنند.

 

تاسف میخورم به حال مسئولین فرهنگی دانشگاه آزاد که امروزه درمقابل تفکرهاشمی ایستاده اند و  جنگ میزها را براه انداخته اند.

 

فراموش نکنید که دربرابر یک شخص قرارنگرفته اید بلکه درمقابل اندیشه ای صف آرایی کرده اید که پایگاه اجتماعی اش گواه نفوذ او در قلب میلیون ها وطن پرست است.

 

سعی در غرق کردن هاشمی داشتید،اماخود غرق شدید،سعی در انزوای سیاسی اش داشتید،اما تشییع پیکرمطهرش ،گواه انزوای شما بود،سعی کردید تخریب کنید،اما حکم ایشان درحمایت از سردار اعتدال و رای محکم و دندان شکن او گواه تخریب خودتان بود.

 

ایران و ایرانی،هاشمی را در بعنوان یک طلبه ی مخلص اما پرمحتوا میداند و قطعا شمارا کوچکتر از صف آرایی درمقابل چنین شخصیتی میبیند.

 

شاید در مقطعی کرسی های ریاست را تقدیم شما کرده اند،اما بدانید و آگاه باشید که این کرسی های سیاسی ماندگار نبوده و نیست،بلکه اندیشه و فریاد رسای حق طلبی شماست که ماندگارتان میکند یا به زباله دان تاریخ رهسپارتان میسازد.

 

رمزماندگاری هاشمی در کرسی ریاستش نبود،بلکه در ولایتمداری و مردم داری او بود.

 

فراموش نکنید که امیرکبیر معاصر بادستاوردهایش برای مردم و کشورش،با مشاوره و دلسوزی هایش برای رهبرش،با صبر ایوب وارانه اش برای دوست دارانش،با منطق و لبخندهایش برای دشمنانش ماندگارشدو اندیشه ای ناب درجهت تجدد اسلامی ایرانی پایه گذاری کرد.

 

امروز که صحبت از جنگ میزها کردید فقط یادآور میشوم که پایان این جنگ شاید مصادره قدرت برای شما باشد،اما قلب ملت ایران و حتی آزاد اندیشان جهان در تسخیر همان طلبه ایست که شما درنبودنش احساس قدرت میکنیدو بدنبال تخریبش هستید.

 

هاشمی نیست که دیگرسایه اش بر سرخیلی ها سنگین باشد،ولی دستاوردهایش از تاسیس دانشگاه آزاد گرفته تا به ارمغان آوردن فرهنگ اعتدالی اش،گواه بودن اوست.

هاشمی نیست ولی بادستاوردها و یادگارهایش چه خواهید کرد؟

 

امروز یادگار هاشمی،عشق و محبتی است که در قلب میلیون ها ایرانیست.

 

بامیلیون ها ایرانی هم جنگ میز به میز دارید؟

 

قدرت میزها درسالهای تخریب مشخص شد و قدرت قلب ها در روز وداع.

 

وداعی که قطعا تاریخ وطن دیگر چنین روز پرشکوهی درتقویم خود نخواهید دید.

 

 

نوشته ای از مهندس رضامرادی در پاسخگویی به هجمه مسئولان فرهنگی دانشگاه آزاد به اندیشه و بیت آیت الله هاشمی

 

 

 

[ad_2]

لینک منبع